Tắt

TIỆC TẤT NIÊN NĂM 2015

Chiều ngày 7/2/2015 Công ty TNHH Đầm Vua tổ chức tiệc tất niên tại văn phòng giao dịch.