Tắt
Muối hạt ngắn ngày (muối dân)
Giá bán :

 Chi tiết sản phẩm

Muối hạt ngắn ngày (muối dân)
Muối được kết tinh trên nền đất, thời gian kết tinh 13-15 ngày.

Nồng độ đưa vào 24°Bé 
Nồng độ thu 28°Bé